Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
      De naam is...
       genealogie Koster
     

overzicht

     

parenteel

Claes (15??-15??)

Sybe Lourens Koster (1763-1805)

     
     
     

Dirck Jansz

     

Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

     

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Klaas Lourens Koster (Claas Louwrens Coster)

Beroep : meester slager/vleeschhouwer

Doop : 8 december 1750, Harlingen

Overleden : 6 oktober 1817, Harlingen

Aantekeningen

Lidmaat NH-kerk Harlingen Klaas Lourens Coster, jm (jongeman, ongehuwd) op 16 juli 1772, woont in de Voorstraat.

Op 14 februari 1791 werd Claas Lourens Coster, mr. slager, aangesteld tot curator over de goederen van Lysbert Lourens Coster volgens het testament van hun vader Lourens Clases Koster d.d. 19 januari 1791, overleden 10 februari dat jaar, alles te Harlingen.

Harlingen, huwelijken 1792 Vermelding: Ondertrouw op 5 mei 1792 Man: Hendrik Willems Velthuis afkomstig van Harlingen Vrouw: Trijntje Tjallings afkomstig van Harlingen Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar oom en voogd Claas L. Coster. Nb. Trijntje Tjallings is de dochter en enig kind van Tjalling Tjallings en Bregtie Ulbes, gedoopt te Harlingen 12 september 1769, overleden te Harlingen op 25 september 1807.

6 september 1796 erft Lourens Klaasen Coster, minderjarig erfgenaam (onder de dertig), gesterkt door zijn vader Claas Lourens Coster van zijn tante Sjouwkje Ulbes, vrouw van Lieuwe Douwes, mr. wagemaker een onbekend bedrag (samen met 9 anderen). Authorisaties Harlingen.

27 oktober 1801 Janke J Koster, wed., gaat hertrouwen. Freerk Jans, ovl., scheepstimmerman. N Schenkius, cur pg. Claas L Koster, cur. pg over 3 minderjarige kinderen. Authorisaties Harlingen. (dochter van zijn oom Jan Klases)

16 juli 1807 Berber Jacobs, voor enkele dagen ovl. wed.test. Jan Teekes, ovl. man Berber J. Klaas Louwrens Koster, mr. slager, exec.test., cur bon. Authorisaties Harlingen.

Leent, op 30 december 1807, 205 karoli guldens aan zijn neef Klaas Martens Koster. Zou hij in gebreke blijven dan moest hij zijn gerookte en verse spek afstaan en zijn slagersgereedschap. Bron: Tresoar. Nedergerecht Harlingen, hypotheekboeken. Toegangsnr.: 13-16. Inventarisnr. 328, folio 203 (1804-1810).

Koster Klaas L., Wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als debiteur enz. enz. jaar 1814.

Vader:
Lourens Clases Koster (K)
Moeder: Eelkje Teunis

Huwelijk 1 op 21 mei 1775, Harlingen met :
Jeltje Ulbes

Geboren : ~ 1743, Harlingen

Overleden : 4 augustus 1794, Harlingen

  1. +Lourens Klaases Koster. Geboren : 10 april 1777, Harlingen. Doop : 4 mei 1777, Harlingen. Overleden : 15 april 1809, Harlingen (Opmerking: De overledene was ongehuwd.)
Huwelijk 2 op 3 januari 1796, Harlingen met : Jeltje Arends Baksma (Jeltje Arends Baxma/Bakema).

Doop : 10 september 1765, Harlingen

Overleden : 18 augustus 1825, Harlingen

Aantekeningen

Memories van successie Overledene : Jeltje Arends Baksma Overleden op: 18 augustus 1825, Harlingen. wed. Klaas Lourens Koster (grootvader van, reeds op 6/12/1825 overleden, Swaantje Lourens Koster, vrouw van Jan v.der Weide); genoemde, niet bloedverwante, Swaantje Lourens Koster erft vruchtgebruik. Saldo fl. 11.868,63. testamentair erfgenamen van bloot eigendom zijn 'haar naaste bloed' en wel de 'naaste in een staak': - 1) Trijntje Bakker (grootvader aan vaderszijde was broer van Jeltjes vader); - 2) Trijntje Leyenaar (wed. Johannes Vogel)(overgrootvader aan moederszijde was broer van Jeltjes overgrootvader aan vaderszijde);- 3) Jeltje Willems Nauta (vrouw van Jan v.der Meulen, te Wommels) (vader was broer van Jeltjes moeder: dus volle nicht) en - 4) Wiggle de Vries, turfdrager (moeder was volle zuster van Jeltjes moeder: dus volle neef). Verder legaten voor niet verwante Syntje en Ibeltje Thomas Zwanenburg (elk fl.500,-) en Corneliske Klazes (fl. 25,-).
Bijgevoegd is schrijven dd. 18/12/1850 aan kantonrechter Harlingen van de dan circa 37-jarige Hessel Doekes Hovenier, boerenarbeider Ruinerwold/Dr (was groot aantal jaren in Westindien; zoon van Doeke Jans Hovenier en Geertje Durks, in leven te Harlingen), die mede namens zijn beide zusters Akke (vrouw van Cornelis Visser, arbeider Franeker) en Trijntje Doekes Hovenier, arbeidster Harlingen, claimt het naaste bloed te zijn van de overledene Jeltje: toen hij 12 jaar was, moest hij, als zijnde het naaste bloed, vooraan in de lijkstoet bij haar begravenis lopen!

Vader: Arent Wouters. Beroep : bakker
Moeder: Tryntie Bartels